Kérdések

Ezen az oldalon néhány hasznos tudnivalóval ismertetjük meg.
Gyakran merülnek fel kérdések vagy előfordulhat életünkben, hogy nem minden napos dolgokat készülünk tenni és tanácstalanok vagyunk a helyes megoldásban.
Lakásunkkal kapcsolatban is felmerülhet a "hogyan..., a mit tegyek, ha..." kérdés.
Ezekben nyújtunk tanácsokat.


Közös költség megfizetése

A közös költség megfizethető:

 • banki csoportos beszedési megbízással. Nyomtatványt a szövetkezet irodájában kap. A megbízáson a saját lakáskódot meg kell adni!
 • banki eseti átutalásokkal. Ez esetben is meg kell adni a lakáskódot!
 • a szövetkezet által kinyomtatott csekken, postai feladással.

A befizetésre szolgáló csekket negyedévenként a gondnok útján kézbesítjük. (A csekken történő befizetés költsége a legdrágább, ezért
javasoljuk, hogy az előző három fizetési mód valamelyikét válassza.) Előre is köszönjük.


Közös költség felhasználása

A közös költség az épületek működtetéséhez, üzemeltetéséhez szükséges költségek fedezetére szolgál. Biztosítja az állagmegóvás és használati érték helyreállításához szükséges felújítási munkák költségeinek fedezetét. Az üzemeltetési költségeket az éves beszámoló tételesen tartalmazza.

Néhány fontos elem kiemelve:

 • a lépcsőház világítás, lift és szellőző motor üzemeltetéséhez szükséges elektromos áram költsége,
 • a fűtési rendszer utántöltéséhez, takarításhoz, konténerek mosásához felhasznált víz-után felmerülő víz- és csatornadíjak,
 • az épületek karbantartási munkáihoz felhasznált, vásárolt anyagok költsége,
 • az épületeken munkát végző alkalmazottak munkabére és járulékai,
 • a működtetési költségek után fizetett adók,
 • a tulajdonosok közös költség hátralékának behajtása során felmerült ügyvédi, bírósági és végrehajtási költség.

Az épületbiztosítás fedezetet nyújt az alábbi eseményekre:

 • tűzkár (épületen és lakásban),
 • villámcsapás és annak indukciós hatása,
 • tetőbeázási károk,
 • vízkár, leázásból,
 • csőtörés (6 fm sérült csőszakasz cseréje is),
 • robbanás,
 • elemi károk (vihar, jégverés, hónyomás, stb.),
 • földrengés,
 • épületrongálás,
 • liftrongálás (ha a felvonót üzemen kívül kell helyezni),
 • épületszerkezeti üvegkárok (lakás nyílászáró üvegei, lépcsőházi üvegek),
 • felelősségi károk (lakók által egymásnak és idegeneknek okozott kár),

Ezzel nem biztosítottak a lakásban lévő értéktárgyak! (pl. bútorok, háztartási gépek, ruházat, ékszerek). Az értéktárgyakat vagyonbiztosítással lehet biztosítani.


Épületbiztosítást érintő esemény bejelentése

A legrövidebb időn belül kell a káreseményt bejelenteni az Allianz Hungária Biztosító Rt.-nél, amelyhez szükséges az épület kötvényszáma és a tulajdonos nevére szóló díjfizetési (nullás) igazolás. Az igazolást a szövetkezet központi irodájában adjuk ki.

Kárbejelentés:

 • Telefonon: 061-421-1-421
 • Weboldalon

Épületbiztosítás kötvényszáma

Az épület kötvényszáma megtalálható:

 • az éves beszámolóban,
 • a lépcsőházban kifüggesztett plakáton,
 • honlapunkon a Ház-Infó oldalon,
 • a szövetkezet irodájában.

Kárelhárítási kötelezettségen kívül (pl. leázás esetén a víz felszedése, feltörlése), amennyiben a kár kiterjed a szövetkezet közös helységére vagy berendezéseire, a saját kárral egyidejűleg be kell jelenteni az épület gondnokánál vagy a szövetkezet központi irodájában.


Ha el akarom adni a lakásom

Szövetkezet központi irodájában igazolást kell kérni a tartozás mentességről. Az adás-vételi szerződés időbeni elhúzódása esetén az igazolást naprakész dátummal ismételten megkérni. Mivel a közös költség fizetési kötelezettség a tárgyhónap első napjától keletkezik, az új tulajdonos a szerződés érvényessége utáni hónap első napjától köteles a közös költség fizetést teljesíteni.


Ha a szövetkezet területén szeretnék lakást vásárolni

Ellenőrizni kell a tulajdoni lapon:

 • az ingatlan adatait,
 • a lakás magántulajdoni helyzetét, ki a tulajdonos?
 • hogy a lakásszövetkezetnek tartozik-e az épület?
 • a tulajdon tehermentességét,

Információt kell kérni a szövetkezet központi irodájában, hogy lakáson van-e közös költség tartozás? Javasolt a szolgáltatóknál (Díjbeszedő, FŐTÁV, MVM) is ezeket az adatokat megkérni.


Ha tulajdon, tulajdonrészt szereztem a szövetkezet területén

A tulajdonjog megszerzését igazolni kell, és a tulajdon nyilvántartásba történő felvételt a szövetkezet központi irodájában kell kérelmezni.

A tulajdonjog igazolásának módja:

 • Érvényes telekkönyvi kivonat, határozat vagy tulajdoni lappal lehetséges. (Másolat is elfogadható.)
 • Ezek hiányában az adás-vételi szerződés alapján történik az előzetes nyilvántartásba vétel, de 60 napon belül az előbb felsorolt okiratok valamelyikének másolatát pótlólagosan be kell csatolni.

Tulajdonjog igazolásának módja öröklés, ajándékozás, egyéb vagyoni megosztási eljárás esetén:

 • A tulajdonszerzést igazoló közjegyzői nyilatkozat, az ajándékozást és az ajándék elfogadását igazoló okirat, valamint válás esetén a vagyonmegosztást igazoló jogerős bírósági határozat csatolásával történik. (Felhívjuk a figyelmet, hogy bármelyik hiteles okirat fénymásolata elégséges a nyilvántartásba vételhez.)

Ha a szövetkezet területén ingatlannal vagy ingatlanrésszel rendelkezem és a szövetkezet tagja szeretnék lenni

Az előzőek szerint igazolni kell a szövetkezet területén lévő ingatlanhoz fűződő tulajdonjogot. Tagfelvételi kérelem benyújtása szükséges, amelyhez formanyomtatvány a szövetkezet irodájában rendelkezésre áll. A kitöltött nyomtatvány leadásakor a kérelmező Alapszabályt és Házirendet kap.


Mit tegyek, ha szeretném megváltoztatni a lakásomhoz tartozó kaputelefon kódot?

Az alábbi honlapon megtalálható az épületeinken használt kaputelefonok részletes útmutatója, melynek segítségével minden beállítás elvégezhető: https://www.katekaputelefon.hu/leirasok/


Teendők, ha felújítom a lakásom

 • A munka megkezdése előtt a megfelelő információkat a szövetkezet központi irodájában beszerzem, illetve a Házirend szabályait megismerem.
 • A zavartalan együttélés érdekében a meghatározott időben végzem vagy végeztetem a zajjal járó munkálatokat.
 • Érdeklődöm a szükséges teendőkről, lehetőségekről és az egyes munkákhoz szükséges hatósági engedélyekről.

Teendők, ha felújítással egyes helyiségek funkcióját is megváltoztatom

 • A munkák megkezdése előtt a szükséges engedélyeket beszerzem (szövetkezeti, építésügyi, hatósági).
 • Előfordulhat, hogy olyan átalakítást szeretnék, ami az épület statikai paramétereit károsan megváltoztatja.

Ha a vízcsapok, szerelvények meghibásodtak

Ha a hiba vízömléssel jár, akkor a szerelőfal mögötti elzárót (a vízóránál) elzárom és haladéktalanul értesítem az épület gondnokát, vagy reggel 7-8 között a szövetkezet műhelyét


Ha fűtőtestet cserélnék

A szükséges engedélyt beszerzem a Szövetkezet központi irodájában, ahol a vízleeresztés és feltöltés díját befizetem és a FŐTÁV-nál ennek birtokában megrendelem - a munkát végző szerelővel egyeztetett időre - a töltés-űrítést.


Ha a közösen használt helyiségekben hibát észleltem

Az épület gondnokánál kell a hibát bejelenteni. A gondnok neve és címe a Ház-Infó oldalon megtalálható.


Ha eldugult a szemétledobó

Az épület gondnokánál kell a hibát bejelenteni. A gondnok neve és címe a Ház-Infó oldalon megtalálható.


Ha csótányt vagy más bogarat találok a lakásomban, közös helyiségekben

A Szövetkezet a közös költség terhére szerződést kötött a Rovar-Stop Kft-vel a csótásnyírtási munkálatok elvégzésére. Több épület esetében a lakásokra is kiterjed a szerződés. Bejelentést a kft. telefonszámán vagy e-mail címén lehet tenni. Az adatok a lépcsőházakba kifüggesztett hirdetményben olvashatók. Azokon az épületeken, ahol csak a közös helyiségekre terjed ki a szerződés, ott a tulajdonosnak kell elvégeznie vagy végeztetnie az irtást.


Ha elromlott a lift

Az épület gondnokánál kell a hibát bejelenteni. A gondnok neve és címe a Ház-Infó oldalon megtalálható.


Ha csőtörést észlelek

 • Gondoskodni kell arról, hogy a hálózatban a vízelfolyás megszűnjön. Ezért a vízóránál a golyós csapot el kell zárni.
 • Ezután az épület gondnokánál, illetve a műszaki bázison kell a hibát bejelenteni.
 • A gondnok neve és címe a Ház-Infó oldalon, a műszaki bázis telefonszáma a Kapcsolat oldalon található.

Ha szennyvíz csőtörést észlelek

Az épület gondnokánál kell a hibát bejelenteni. A gondnok neve és címe a Ház-Infó oldalon, a műszaki bázis telefonszáma a Kapcsolat oldalon található.